نویسنده = پیمان محمودی
تعداد مقالات: 3
1. طبقه‌بندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 219-246

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


2. بررسی تداوم روزهای بارش در ایران زمین

دوره 25، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-16

عبدالمجید محمدی؛ بهلول علیجانی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ عبدالرئوف شاهوزئی


3. مطالعه جابه جایی هسته‌های زمانی و مکانی دماهای حداقل در غرب و شمال غرب ایران

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 53-68

بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ علی پناهی