شماره جاری: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 75، پاییز 1398 

مقاله پژوهشی

1. پایش تغییرات نوار ساحلی با استفاده از تکنیک سنجش از دور نمونة مطالعه: نوار ساحلی کیش

صفحه 1-16

10.22108/gep.2019.118211.1177

علی اصغر عبدالهی؛ محسن پورخسروانی؛ فاطمه افسری؛ فاطمه مددی زاده