جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (GEP) - مقالات آماده انتشار