تعداد مقالات: 500
26. واکاوی مگانی زمانی دما در جمهوری آذربایجان

دوره 26، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-16

سید ابوالفضل مسعودیان؛ مرضیه یونسی


27. استفاده از تصاویرسنجنده‌ی TM-5 در تعیین تغییرات عمق نسبی و مساحت دریاچه‌ی پریشان

دوره 26، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-16

سعید رحیمی هرآبادی؛ فرزام خسروی؛ سعید گودرزی مهر؛ مهران مقصودی


28. تحلیل مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محله عامری شهر اهواز

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-20

مسعود صفایی پور؛ هادی علیزاده؛ صفیه دامن باغ


41. صحت سنجی رابطه استدلالی بیشینه رواناب به روش شدت-مدت-مساحت با استفاده از داده‌های پوششی رادار (مطالعه موردی حوضه آبریز رامیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

10.22108/gep.2019.117019.1154

پرویز پنجه کوبی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ عبدالعظیم قانقرمه


44. چالش های صنعت حمل و نقل هوایی ایران (مطالعه موردی ترافیک هوایی اصفهان)

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 23-42

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ جمال محمدی؛ محسن سقایی


48. تأثیر عوامل اکوژئومورفولوژیک برکیفیت شیمیایی آب مطالعه موردی: رودخانه کر و دریاچه سد درودزن

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 17-32

مجتبی یمانی؛ مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ جمشید جداری عیوضی؛ حسین محمدی؛ احمدرضا عیسایی


49. تحلیلی بر پراکندگی شاخص‌های توسعه اقتصادی در استان‌های ایران

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 17-32

اصغر ضرابـــی؛ احمد شاهیوندی


50. مقایسه خسارات اقتصادی خشکسالی کشاورزی سال‌های( 1378تا1382) شهرستان نائین با سایر شهرستان‌های استان اصفهان

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 21-44

حسن بیک محمدی؛ حمیدرضا وارثی؛ حمیدرضا وارثی؛ حسن بیک محمدی؛ سیروس قنبری؛ سیروس قنبری