تعداد مقالات: 500
51. تحلیل نابرابری‌های درون منطقه‌ای توسعه در استان مازندران

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 13-28

فرهنگ مظفر؛ یداله آقایی؛ مسعود تقوایی؛ رعنا شیخ بیگلو


53. شناسایی الگوهای همدید بارش‌های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 23-40

غلامرضا جانباز قبادی؛ عباس مفیدی؛ آذر زرین


54. بررسی همدید توفان‌های گردوغبار در مناطق غربی ایران طی سال‌های 1384 تا 1388 (مطالعه موردی: موج فراگیر تیر ماه 1388)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 17-34

حسن ذوالفقاری؛ جعفر معصومپور سماکوش؛ شاپور شایگان مهر؛ محمد احمدی


55. مقایسه کارآیی مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون برای پیش‌بینی بار رسوب جریان مطالعه موردی حوضه آبخیز سمندگان

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 19-34

عبداله سیف؛ عباسعلی ولی؛ محمدحسین رامشت؛ محمدحسین رامشت؛ عباسعلی ولی؛ رضا قضاوی؛ رضا قضاوی


57. تحلیل همدید طوفان های گرد و غبار ایلام (1987 - 2005)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 15-34

جواد خوشحال دستجردی؛ سید حجت موسوی؛ عبدالرضا کاشکی


60. جلد و پیوستها

دوره 24، شماره 1، بهار 1392، صفحه 0-1


61. پیوستها

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-1


62. پیوستها 51

دوره 24، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-1


63. پیوستها 52

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-1


64. سخن سردبیر

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-1

محمدحسین رامشت؛ محمدحسین رامشت


65. جلد 54

دوره 25، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-1


66. پیوستها

دوره 25، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-1


67. تحلیل تحولات فرم فضایی شهر یزد طی سالهای 1375 تا 1390

دوره 25، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 17-36

فرزانه دستا؛ کرامت‌ا... زیاری؛ محمود قدیری


69. الگوهای پایدار در فضای ناپایدار ( ناپایداری تورینگ و بالن بوسِ)

دوره 26، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-30

ندا محسنی؛ عادل سپهر


70. رفتارسنجی الگوی تغییرات دمای ژرفای خاک و ارائه مدل عددی برآورد آن (مطالعه موردی: تهران)

دوره 26، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 17-28

معصومه مقبل؛ مصطفی کریمی احمدآباد؛ علی اکبر شمسی پور


71. بررسی همدید کنش‌های چرخندی و همبستگی آنها با بارش کشور در سال 1372

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-40

سعید موحدی؛ محمد براتی


73. بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت زنجان از نظر استانداردهای شرب با استفاده از رویکرد زمین‌آمار

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-16

10.22108/gep.2016.21812

فاطمه عینلو؛ علی معافی رابری؛ آرش ملکیان؛ رضا قضاوی؛ محسن محسنی ساروی


74. شبیه‌سازی رواناب ذوب برف در حوضه شهرچای با استفاده از مدل SRM

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-14

10.22108/gep.2017.98100

سعید جهانبخش اصل؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدحسین عالی نژاد؛ خلیل ولیزاده کامران؛ مرتضی پرهیزکار


75. ارزیابی و سنجش تطبیقی میزان فشردگی بافت‌های تاریخی و نوساز شهر یزد

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-18

10.22108/gep.2017.98239

مجتبی شریف نژاد؛ زهره نصریان؛ میترا بیضائی؛ امین شکیبا