تعداد مقالات: 500
101. نقشه پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز کارون بزرگ با استفاده از مدل AHP درمحیط GIS

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 39-56

مجتبی یمانی؛ سیروس حسن‌پور؛ ابوالفضل مصطفایی؛ مجید شادمان‌رودپشتی


102. نقش ژئومورفولوژی در تشکیل و کیفیت سنگدانه‌ها در حوضه‌های پاطاق و قلعه شاهین

دوره 24، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-16

شهرام بهرامی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ کاظم بهرامی؛ رضا حسینی


103. هویت مکان و ادراک آن با رویکرد ژئوسیستمی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-22

محمد شریفی؛ محمدحسین رامشت؛ مجتبی رفیعیان؛ یوسف قویدل


104. جلد 51

دوره 24، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-1


105. جلد 52

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-1


106. پیوستها 53

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-1


107. پیوستها 54

دوره 25، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-1


108. جلد 55

دوره 25، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-1


109. ارزیابی پیش‌بینی خشکسالی شاخص عملکردگندم توسط داده‌های سنجش از راه دور در استان اصفهان

دوره 25، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 37-56

محمدباقر بهیار؛ محمدتقی زمانیان؛ الهام پیشداد


114. امکان سنجی نواحی مستعد کشت زعفران در استان اصفهان بر اساس مدل نسبت دهی

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 13-28

10.22108/gep.2016.20790

زهره رجبی؛ حسنعلی غیور؛ محمدباقر بهیار؛ امیر گندمکار؛ ویکتوریا عزتیان


115. ارزیابی شاخص‌های تعلق مکانی ساکنان بافت قدیم شهر کاشان

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 17-34

10.22108/gep.2016.21813

محمدحسین سرایی؛ امیر اشنویی؛ مجتبی روستا


119. الگوسازی تخمین فرسایش کاوشی باد از سطح سنگ‌فرش بیابان (مطالعة موردی: دشت ریگی بردسیر)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-38

10.22108/gep.2017.97692.0

سید حجت موسوی؛ اسماعیل پاریزی؛ عبدالمجید احمدی


120. پیش‌بینی روند تغییرات یخبندان در ایستگاه هواشناسی کاشان

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 21-36

10.22108/gep.2017.97830.0

برومند صلاحی؛ فخری السادات فاطمی نیا


121. تحلیل و ارزیابی توان ژئوتوریستی دریاچه زریوار

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-32

10.22108/gep.2017.98276.0

علی‌اکبر تقیلو؛ صیاد اصغری؛ ناصر سلطانی؛ احمد آفتاب


122. تأثیر شدت فرسایش بادی و بیابان‌زایی در تخریب زیستگاه منطقۀ همدان

دوره 29، شماره 1، بهار 1397، صفحه 21-42

10.22108/gep.2017.101162.1009

علیرضا ایلدرمی؛ مینا مرادی؛ محمد قربانی


123. ژئوپلیتیک شهری و تبیین مفهوم رقابت

دوره 29، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-34

10.22108/gep.2018.98187.0

زهرا احمدی پور؛ میثم میرزائی تبار


125. مکان‌یابی بهینة محل احداث شهرهای جدید در استان قزوین براساس پارامترهای آب‌وهوایی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-34

10.22108/gep.2018.98275.0

فاطمه شهریار؛ امیر گندمکار؛ رحیم هاشم پور