تعداد مقالات: 500
177. پهنه بندی ایران بر مبنای دماهای حداقل

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 83-106

بهمن جوادی؛ فیروز مجرد


178. استفاده از راهبردهای مناسب تکنیک SWOT در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مطالعه موردی محله سیروس تهران

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 65-88

محمد اکبرپور سراسکانرود؛ احمد پوراحمد؛ اصغر عابدینی


181. تجزیه و تحلیل ناهنجاری‌های اقلیمی موثر بر فرایند بیابان‌زایی در منطقه خضرآباد یزد

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 69-94

حسین نگارش؛ حسن فلاح فیروزآباد؛ محمود خسروی


182. تحلیل و طبقه‌بندی چند متغیره برای مدلسازی متغیرهای موثر بر شکل هندسی مخروط افکنه‌های دامنه شمالی کوهستان باقران (جنوب شهر بیرجند)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 73-90

مهدی ثقفی؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ مریم ربیعی؛ ابوالقاسم امیر احمدی


184. تحلیل ژئوتوریستی غار خاصه تراش با استفاده از روش پرالانگ

دوره 23، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 69-86

فاطمه سبک‌خیز؛ سیدحسن حجازی؛ محسن مقدسین


186. ژئومورفوتوریستم کوهستان کلات: بررسی همبستگی میان چشمه‌ها و سازندهای زمین شناسی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 79-90

ابوالفضل بهنیافر؛ عادل سپهر؛ محمدرضا منصوری


188. تهیه نقشه سیمای طرح با هدف کنترل فرسایش براساس الگوی ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضه آبریز زنوزچای)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 39-52

لیلا کاشی‌زنوزی؛ حسن احمدی؛ حسین سعادت؛ علی اکبر نظری؛ محمد نامدار


189. شبیه سازی بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مورد: حوضه آبخیز فریدن)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-40

فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی؛ جواد خوشحال دستجردی


190. تأثیر فعالیت های خورشیدی بر بارش استان گلستان طی دورهای آماری 1961 تا 2005

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 33-46

سیده سمیرا میردیلمی؛ محمود خسروی


193. ابن سینا و یونیفرمیتاریانیسم

دوره 25، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 43-62

مریم قاسم نژاد؛ سید رضا حسین زاده


195. مدل‌سازی فرونشست دشت نیشابور با استفاده از سری‌های زمانی و تکنیک DINSAR

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-84

سیـــدعلی المدرسی؛ شیما حشمتی


196. مدل سازی بارش- رواناب حوضه آبریز کشکان براساس مدلهای آماری

دوره 26، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 67-84

مهدی مهدی نسب؛ تقی طاوسی؛ تقی طاوسی؛ حسین نگارش


197. مقایسه روشهای برآورد پارامترهای توزیع ویبول جهت تولید انرژی باد در استان آذربایجان شرقی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 61-80

مرضیه اسمعیل پور؛ مجید رضایی بنفشه؛ یعقوب دین پژوه؛ سعید جهانبخش