تعداد مقالات: 500
202. تحلیل تطبیقی شاخص‌های سلامت در استان خوزستان

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 57-74

10.22108/gep.2017.98018

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور


203. واکاوی روند تغییرات روزهای برفپوشان در ایران بر پایۀ داده‌های دورسنجی

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-60

10.22108/gep.2017.98045.0

محمد صادق کیخسروی کیانی؛ ابوالفضل مسعودیان


204. توزیع فضایی کیفیت زندگی و شناسایی تعیین‌کننده‌های آن در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعة موردی: شهرستان روانسر، استان کرمانشاه)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 57-78

10.22108/gep.2017.97940

داود جمینی؛ مسعود صفری علی اکبری؛ مریم صالحی کاخکی؛ خالد علی پور؛ امیرعلی ذولفقاری


205. بررسی رابطه بین دمای سطحی خاک و رطوبت نزدیک به سطح در مرکز ایران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 59-68

10.22108/gep.2017.97103.0

مینا مرادی زاده؛ مهدی مومنی؛ محمدرضا سراجیان


208. ارزیابی پتانسیل‌های فرسایشی حوضة ماهیدشت با استفاده از مدل اسلمسا (SLEMSA)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-68

10.22108/gep.2018.97908.0

طیبه کیانی؛ فریده صفاکیش؛ منیره لطفی


209. ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 57-72

10.22108/gep.2018.101087.1006

مهدی کرمی دهکردی؛ حسین کوهستانی عین الدین؛ حسین یادآور؛ رامین روشندل؛ مصطفی کرباسیون


213. تحلیل نگرش و رفتار زیست محیط گرایانه جوامع عشایری بعد از اجرای طرح مدیریت مشارکتی جنگل و مرتع ( مطالعه موردی: بخش بازفت استان چهار محال و بختیاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

10.22108/gep.2019.118113.1174

داوود مهدوی؛ حمداله سجاسی قیداری؛ حمیده محمودی


214. بررسی رابطه رشد افقی سریع شهر یزد و تحرکات جمعیتی در این شهر

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 105-124

ملکه عزیز پور؛ کریم حسین زاده دلیر؛ نجما اسماعیل پور


215. ارزیابی انرژی پتانسیل باد در کشور ایران

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 85-100

امیر گندمکار؛ امیر گندمکار


216. برآورد تابش کلی خورشید در سطح افقی زمین در اصفهان

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 95-104

حجت اله یزان پناه؛ حمید برقی؛ راضیه میرمجربیان؛ حمید برقی


220. کاربردسامانه و مجموعه‌های فازی در پهنه بندی دمایی (استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 85-96

داریوش رحیمی؛ قدیر ولی‌پور؛ حجت‌اله یزدانپناه


222. تحلیل روند بارش سالانه ایران

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 95-106

بختیار محمدی


223. تحلیلی بر وضعیت زیرساخت‌های گردشگری در شهر اصفهان(با تأکید بر هتل-ها)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 91-112

احمد شاهیوندی؛ حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ حمیدرضا وارثی


225. پهنه بندی اقلیمی استان مرکزی با استفاده از تحلیل عاملی-خوشه ای

دوره 23، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 87-100

محمود خسروی؛ محسن آرمش