تحلیلی بر فعالیت‌‌های اقتصادی زنان روستایی (مطالعه موردی: منطقه براآن- شهرستان اصفهان)

نویسندگان

چکیده

     چکیده   ارتقای حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و برنامه ریزی جهت گسترش مشارکت آنان، بویژه در زمینه‌های اقتصادی، شرطی لازم برای توسعه پایدار است. این امر در نواحی روستایی که زنان از دیرباز و به طور سنتی در کارهای اقتصادی خانواده مشارکت داشته اند، از ضرورت بیشتری برخوردار است.   تحقیق حاضر در صدد بررسی و تحلیل نقش و چگونگی فعالیتهای اقتصادی زنان روستایی ناحیه روستایی براآن از بخش مرکزی شهرستان اصفهان است. این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و مطالعه‌ای پیمایشی است که داده‌های آن از طریق پرسشگری به صورت مصاحبه با زنان روستایی 15 تا 65 ساله منطقه مزبور تهیه گردیده است. در این پژوهش تعداد 164 زن از 9 روستای منطقه به روش خوشه ای تصادفی و بر اساس تخصیص بهینه گروههای سنی مختلف به عنوان نمونه برگزیده شده‌اند. در این مطالعه این سؤالها که «فعالیتهای اقتصادی زنان روستایی چه نقشی در اقتصاد روستایی منطقه براآن دارد؟» و زمینه های ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی زنان روستایی کدام است؟ مورد توجه بوده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد ه است. از نتایج برگرفته از این تحقیق آنکه انگیزه های اقتصادی چون کسب درآمد، کمک به اقتصاد خانواده و داشتن اشتغال، در کنار فرصتهای فعالیت در وضع موجود و نظر همسر و خانواده، مهمترین شاخصهای مؤثر بر فعالیت اقتصادی و چگونگی آن برای زنان منطقه روستایی براآن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of rural women economical activities (case study: Baraan region_ Isfahan city)

نویسندگان [English]

  • S.H. Noori
  • N. Ali Mohamadi
چکیده [English]

  Â  Abstract   Contribution of women in economical and social activities and planning for more participation of them is an essential prerequisite for sustainable development. This is more important in rural communities of which the women contribution in household economy has been considerable forewore.   In this study, the economical contribution and activities of rural women in Baraan rural region has been investigated. The research method is a description_ analytic survey and relevant date have been collected by interviewing the 15-65 ages rural women of the region the size of the sample was 164 persons from 9 villages which have been selected via randomized clustery method through different age categories. The main questions about the role of rural women economical activities in rural economy of the region and also the favorable content of these activities have been in the core of concern. Some of the main results_ that were obtained by using of Factor Analysis statistical method _ were the income revenue motivation, contribution in household economy , employment for the rural women activities. In addition the attitude and satisfaction of the spouse and activity opportunities in the existing situations were the effective factors on these activities in the study region.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : rural women
  • economical activities
  • rural economy
  • Baraan region and Isfahan city