تجزیه و تحلیل ناهنجاری‌های اقلیمی موثر بر فرایند بیابان‌زایی در منطقه خضرآباد یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ژئومورفولوژی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ,ایران

3 دانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

  اگر بیابان­زایی را تخریب اراضی در مناطق خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب خشک تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و فعالیت­های انسانی بدانیم. شناخت ناهنجاری­های اقلیمی موثر در تشدید شرایط بیابانی که موجب فاصله گرفتن شرایط اقلیمی در محدوده زمانی و مکانی خاص از شرایط نرمال دراز مدت می­شود به عنوان عامل اصلی یا زمینه ساز تشدید فعالیت­های انسانی امری ضروری است. به این منظور و با استفاده از دو عنصر اصلی تشکیل دهنده ساختار اقلیم (دما و بارش) در منطقه خضرآباد و با استفاده از آمار بلند مدت ایستگاه سینوپتیک یزد از سال 1956 تا 2005 تغییرات بارش، تعداد روزهای بارانی، دما، تعداد حداکثر و حداقل دما و خشکسالی به صورت روندی و در دو دوره 25 ساله به صورت مقایسه­ای بررسی و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در 25 سال منتهی به سال 2005 همراه با کاهش بارش، تعداد روزهای بارانی افزوده شده و نقش موثر بارش با توزیع مقدار کمتری از آن در تعداد روزهای بیشتری از سال کاسته شده است. افزایش دما و به دنبال آن ظرفیت رطوبتی جو، شرایط را برای تبخیر فراهم نموده است. کاهش فاصله دمای حداکثر و حداقل نشانه­هایی از گرمتر شدن منطقه و افزایش شرایط خشکی است. همچنین نتایج نشان داد که تغییرات عناصر مورد بررسی به نفع شرایط بیابانی به طور مستقیم و یا فراهم نمودن زمینه تشدید این شرایط به علت فعالیت­های انسانی از طریق فشار بر منابع آب و پوشش گیاهی است.
 
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Climatical Abnormalities Influencing on Desertification Process in Khezer Abad Region of Yazd

نویسندگان [English]

  • hossen negaresh 1
  • H. Fallahian Firouzabad. 2
  • M. Khosravi 3
1 Associate Professor of Geomorphology, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran
2 MA. In Climatology in Environmental Planning, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Associate Professor of Climatology, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

   1- Intro duction

  Iran is one of the arid countries in second world arid continent means Asia. The average of world annual rain is almost 860 millimeter. While this number in our country is almost 250 millimeter and in Yazd province is almost 61.2 millimeter that means less of ¼ average Iran's rain and less of ¼ average world rain .of course, this amount in consecutive years wouldn't access in steady process and this irregularity in frame work of arid and torrential rains cause wore damage to human and physical environment relative to quantity.

  Yazd province as a third province content of critic focus for windy erosion after Kerman and Khorasan for reason of region abnormality such as decreasing rainfall and increasing temperature Severely involved with this phenomenon and desert consecutive such as subsidence of underground water sources. Thus it is necessary satiable program which in this way could control one of the biggest obstacles developments.  2- Methodology

  The first step for performing this study has been field survey of limitation for study and acquaintance with public features and intervention of each one of these environmental and human factors. The second step has identified selection of climate station proportional with local region feature for using of necessary static which could identified by way of analysis and dissolving in form of library effective region abnormality for desertification process and thus scheduled with regard to existing condition, for showing quantity of climate alternation which indicate real quality and effect on the earth, Long statistics of Yazd synoptic station as studying basic have used and in a period of 50 years and dissolved .

  In this article for identifying region desertification degree altercation and comparison time series of desertification have been used process selyaninov method.  12P/(o.1*H'> )

  Which in this formula:

  {C}12p= '> Total amount of Rain according to centimeter in time period which in it the average of temperature is higher than 10c◦

  12H= '> Gathering amount of heat degree in the same time period to Celsius

  The border of desert condition is 0.5 (Ali zadeh, 1382, 233).  3- Discussion

  3-1- Humid abnormality

  Studying 50 years rain in Yazd synoptic station has been 28 years means near to 56 percent years, less rain of annual average. Thoughtful point between 50 years rain statistical data using in this survey have seen 4 years rain higher than 100 millimeter. The annual average of rain decrease 61.2 to 56.83 millimeter, if ignore it in accounts. On the other hand 4 years heavy rain has allocated 7.2 percent of rain 50 years of area. in other words 99.5 millimeter of rainy scope alternation is between minimum 18.9 millimeter and maximum 118.4 millimeter in duration indicate vacillation and saver irregulation in process of annual rain and features of dried areas of rain . The process of annual rain with average 61.2 millimeter in statistic period is content of slow decreasing route. Decreasing process of this change relative to average in recent years identify forming of dried slow process and desertification resulting rainy shortage.

  Winter season including 48 percent of annual rain is accounted as the rainiest season with average 29.93 millimeter. Spring season with allocating 40 percent of annual rain and average 25.11 taken into account as the second rating season in area. Autumn season with receipt 10 percent of local annual rain and with average 5.11 millimeter across period with summer with receipt 2 percent of rain and average 56 percent is reckoned two arid seasons. For this reason as a whole could knew content of two seasons semi- arid (winter and spring) and two seasons arid (summer and autumn). decreasing rainfall in recent 25 years and increasing number of rainy days in the same time period indicate this point that less rain in number of more days of distributed year and share of nature in effective rain relative to past.  3-2- Temperature abnormality

  Studying the process of average temperature in 50 years time period described in figure 15 having speedy increased route with irregularity. In duration of surveying 22 years have seen temperature lees of average and 28 years higher than average. Increasing process of temperature is thoughtful as one of climatic elements effective in arid and in testifying unsuitable condition in damaged area. Surveying changes in high temperature records occurred in period of static 50 years with average 43.44 Celsius. Surveying process of temperature records minimum in two Celsius and alternation scope 4.6 degree between 41 to 45.6 Celsius. Surveying process of temperature records minimum in two consecutive statistical period 25 years , 1956 to 2005 in area indicate that in 25 years ending to 2005, this record, with average -7 Celsius have followed by increasing route. Increasing 2 degree of minimum temperatures indicate heating area in 25 recent years in the same amount and providing Temperature condition in intensifying desertification.  3-3- Wind

  The speed of wind in time period 50 years with average 5. 1 nut in hour and alternation scope 5.3 nuts between 2.9 and 8.2 nut in hour having decreased slow process described in figure 22. Studying chart of wind speed show that in periods of arid with regard to increasing temperature and intensifying weather instability increased speed of wind and amount of it was higher than average and decreased in periods of annual wet. The main factor in decreasing route of average process in speed of wind has been in duration 50 years existence of one continuous annual wet between 1972 to 1992 in duration 20 years in area which has central role in decreasing speed of wind.  4- Conclusion

  Increasing process of the number of rating days despite of decreasing rainfall decreased effect of rain. on the other hand, surveying Comparison number of rainy days in two periods 25 years indicate this point that the number of rainy days in recent days relative to same period be for its increased almost 34% , while receipt rainfall in recent year show decreasing process, as in statistical period 1956 – 1980 the number of rainy days decreased and rainfall increased the number of ruing effect in recent days relative to past by reason of in care sing the number of rainy days has been intensified desert condition in area .

  Speedy increasing process of average annual temperature and increasing changes in two periods of 25 years resulted that in recent 25 years temperature increased of 18.7 to 19.5 degree and near to 1 Celsius and in 8 years ending to 2005 none of annual average temperature less of 20 degree. Increasing 1 degree have reminded average temperature in many cases as region changes and followed by it effect of other parameters connected to temperature, it is undeniable intensifying effective condition in desertification process.

  In comparison with wind seed and annual rain could reached this point which in all arid period increased the speed of wind and in this way by slow transferring of humid of area on evaporation levels and increasing evaporation and on arid. With regard to decreasing route in recent 25 years and increasing route in speed of wind in the same period and located area in consecutive time period 9 years based on running mean 7 years the case of continuous gradually will increase arid of area as a clue of arid condition.

  Key words: Desertification, Arid, region abnormality, khezr Abad.  References

  Abadi A. (1999), evaluation of desertification quantity in Aqh la – Gomishan plain for presentation one local model, senior thesis of natural sources college, Tehran University.

  Ahmadi, H. (2006), applied geomorphology, volume 2, desert -wind erosion, Tehran University publication.

  Ahmadi, H. and Mohajer S. (2003), surveying and Analyzing effective factors in intensifying desertification and presentation of local model (case study: Bijar area) Desert Journal volume 8 , pages 277-290 .

  Akbari, M. (2003), desertification evaluation and classification by using GIS, RS in arid area in north of Isfahan, desertification senior thesis, natural resources faculty, Isfahan university.

  Ali zadeh, A, (2003), principals of applied hydrology, 16th print, Emmam Reza University publication, 233.

  Anjom Shoal, R. (1998), surveying desertification factors and presentation desertification process in Kerman shahdad, senior thesis, Mazandaran University.

  Asrami Zabihi, raze, A. (2001), surveying desertification Factors in Ghom salt lake and methods for controlling it, senior thesis, Mazandaran University.

  Azizi, G. and Safarkhani. E. (2002), drought evaluation and effect on wheat function in Ilam province with specifying in recent drought (1377-79), Moderres Journal, period 6, number 2.

  Bani Vaheb, AR. and Alijani B. (2005), surveying drought , humid and prediction of region alternation in Birjand area with Using of statistical models, Geography Researches Journal, number 52, pages 33 to 45 .

  Ekhtesasi, M R. and et.al. (2007), changes of region indexes of desertification dangerous ring, forest & pasture Journal, No 74, pages 7-11.

  Jafari, R. (2001), evaluation and provision of desertification map with analyzing and surveying methods FAO- UNEP, ICD in Kashan area, and senior thesis of natural resources faculty in Tehran University.

  Javadi, MR. (2004), surveying effective factors in increasing of desertification violence and presentation of desertification local model in Karman province ( case study: Mahan Basin) desertification senior thesis in natural resources college , Tehran University.

  Kaveyani, MR, and Alijani, B. (2006), principals of climatology, 12th print, samt publication.

  Kharin, Na. (1985), Methodology Principles of Desertification Assessment and Mapping ashkobad.

  Lin, Guanghui. (2002), Dust bowl in the 1930, sand storms in the USA, Global Alarm: Dust and sand storms from the world’s dry lands, United Nations

  Maghsoudi, M. (2000), applied of GIS and and remote sensing in recognizing desertification (translation) (case study Arjanteen Patagonia) surveying journal, year 11 number 4.

  Mashkat, MA. (1998), evaluation temporary methods and provision of desertification map, forest pasture researches institute publication.

  Nicholas P. Webb , Hamish A. McGowan, Stuart R. Phinn and Grant H. McTainsh. (2006), AUSLEM (Australian Land Erodibility Model): A tool for identifying wind erosion hazard in Australia, Geomorphology, volume78, pp 179-200.

  Omidvar, k. (2006), surveying and analysis of sand storms synoptic in Yazd- Ardakan plain, Geography Researches Journal , consecutive number 81, pages 43 to 48.

  Rafei Emma, Ammar. (2003), surveying desertification of Varamin plain leaning to soil and water problems, senior thesis of desert area management field. Tehran University.

  Razaghi, MH. (2007), desertification and region changes one soul in two bodies, Forest & Pasture Journal, number 74, pages 4-6.

  Squires, Victor, R. (2002), Dust and sand storms: An early warning of impending disaster, Global Alarm: Dust and sand storms from the world’s dry lands, United Nations.

  Torio, E.M., Zuidam, R.A. (1998), Remote Sensing Syhergism and Geographical Information System for Desertification Analysis: an example from North West Patagonia

  Youlin, Yang. (2002), Black windstorm in northwest China: A case study of the stormy sand-dust storms on May 5th 1993, Global Alarm: Dust and sand storms from the world’s dry lands, United Nations.

  Zehtabian, Gholam raze and Ammar Rafei Emma. (2003), ESA, new methods for evaluation and provision of local sensitive map for desertification, Desert Journal, volume 8. Pages 121-126.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desertification
  • Arid
  • region abnormality
  • khezr Abad
 
 
منابع
احمدی، حسن، 1385، ژئومورفولوژی کاربردی، جلد2، بیابان- فرسایش بادی، انتشارات دانشگاه تهران
احمدی، حسن و سعید مهاجر، 1382، بررسی و تحلیل عوامل موثر در شدت بیابان زایی و ارائه ی مدل منطقه ای( مطالعه ی موردی منطقه ی بیجار) بیابان جلد 8، ص290-277
اختصاصی، محمد رضا و همکاران،1386، تغییر شاخص های اقلیمی زنگ خطر بیابان زایی، مجله جنگل و مرتع، شماره ی 74،ص11-7
اکبری، مرتضی، 1382 ارزیابی و طبقه بندی بیابان زایی با تکنیک RS ,GIS در منطقه ی خشک شمال اصفهان، پایان نامه ی کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکده ی منابع طبیعی، دانشگاه اصفهان
امیدوار، کمال،1385، بررسی و تحلیل سینوپتیکی طوفان­های ماسه در دشت یزد - اردکان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره پیاپی 81.، ص43تا48.
انجم شعاع، رضا، 1377، بررسی عوامل بیابان زایی و ارائه ی شیوه های بیابان زدایی در شهداد کرمان، پایان نامه کار شناسی ارشد، دانشگاه مازندران
بنی واهب، علیرضا و بهلول علیجانی، 1384، بررسی خشکسالی، ترسالی و پیش بینی تغییرات اقلیم منطقه بیرجند با استفاده از مدلهای آماری، مجله پژوهش­های جغرافیایی، شماره 52، صص 33 تا 45.
جعفری، رضا، 1380، ارزیابی و تهیه ی نقشه بیابان زایی با تحلیل و بررسی روش های FAO-UNEP,ICD در منطقه کاشان، پایان نامه ی کار شناسی ارشد دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
جوادی، محمد رضا، 1383 بررسی عوامل موثر در افزایش شدت بیابان زایی و ارائه ی مدل منطقه ای بیابان زایی در استان کرمان(مطالعه ی موردی حوزه ی آبخیز ماهان) پایان نامه ی کارشناسی ارشد بیابان زدایی داشکده ی منابع طبیعی، دانشگاه تهران
ذبیحی اسرمی، علیرضا،1380، بررسی عوامل بیابان زایی غرب دریاچه نمک قم و روش های کنترل آن، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران
رزاقی، محمد حسین، 1386، بیابان زایی و تغییر اقلیم یک روح در دو بدن، جنگل و مرتع شماره 74، ص6-4
رفیعی امام، عمار،1382، بررسی بیابان زایی دشت ورامین با تکیه بر مسائل آب و خاک، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه تهران
زهتابیان، غلامرضا و عمار رفیعی امام،، 1382 ,ESA, روشی جدید بری ارزیابی و تهیه ی نقشه ی حساسیت مناطق به بیابان زایی، بیابان، جلد 8، ص 126-121
عباس آبادی، م، 1378، ارزیابی کمی بیابان زایی در دشت آق لا – گمیشان جهت ارائه ی یک مدل منطقه­ای، پا یان نامه کار شناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
عزیزی، قاسم و عزت الله صفرخانی، 1381، ارزیابی خشکسالی و تأثیر آن برعملکرد گندم دیم در استان ایلام با تأکید بر خشکسالیهای اخیر (79 – 1377)، مجله مدرس، دوره 6، شماره 2.
علیزاده، امین، 1382، اصول هیدرولوژی کاربردی، چاپ شانزده هم، انتشارات دانشگاه امام رضا،233.
کاویانی، محمد رضا، و بهلول علیجانی، 1385، مبانی آب و هوا شناسی، چاپ دوازه هم، انتشارات سمت
مشکوه، محمد علی، 1377، روش موقت ارزیابی و تهیه ی نقشه ی بیابان زایی، (ترجمه) انتشارات موسسه ی تحقیقات جنگل ها و مراتع
مقصودی، محمد، 1379، کاربرد gis و سنجش از دور در شناخت بیابان زایی (ترجمه) (مطالعه ی موردی پاتاگونیای آرژانتین) نشریه ی نقشه برداری، سال 11 شماره 4
Kharin,Na,1985, Methodology Prriciples of Desertification Assessment and Mapping ashkobad
Lin, Guanghui, 2002; Dust bowl in the 1930, sand storms in the USA, Global Alarm: Dust and sand storms from the world’s dry lands, United Nations
Nicholas P. Webb, Hamish A. McGowan, Stuart R. Phinn and Grant H. McTainsh, 2006, AUSLEM (Australian Land Erodibility Model): A tool for identifying wind erosion hazard in Australia, Geomorphology, volume78,pp 179-200.
Squires, Victor, R. 2002, Dust and sand storms: An early warning of impending disaster, Global Alarm: Dust and sand storms from the world’s dry lands, United Nations.
Torio,E.M.,Zuidam,R.A.,1998,Remote Sensing Syhergism and Geographical Information System for Desertification Analysis: an example from North West Patagonia
Youlin, Yang, 2002; Black windstorm in northwest China: A case study of the stormy sand-dust storms on May 5th 1993, Global Alarm: Dust and sand storms from the world’s dry lands, United Nations.