بررسی و تحلیل موانع مورفولوژی شهری اثرگذار بر عدم توسعه‌یافتگی حمل‌ونقل عمومی اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22108/gep.2019.119532.1214

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل موانع مورفولوژی شهری اثرگذار بر عدم توسعه‌یافتگی حمل‌ونقل عمومی اهواز است. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی - نظری و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات موردنیاز تحقیق از طریق روش اسنادی، کتابخانه‌ای، پیمایشی و مصاحبه با مردم و کارشناسان گردآوری‌شده است جهت رتبه‌بندی موانع مورفولوژی در هر یک از شیوه‌های حمل‌ونقل از روش تصمیم‌گیری ARAS استفاده‌شده است. همچنین جهت پهنه‌بندی این موانع در سطح شهر اهواز با نرم‌افزار ARC GIS10.3 از مدل کریجینگ استفاده‌شده است پس‌ازآنجام درون‌یابی موانع هریک از ابعاد با استفاده از ابزار Reclassify که از زیرمجموعه‌های Spatial Analyst Tools در Arc Toolbox است. نقشه‌ها به‌صورت پهنه‌های متفاوت در پنج طیف ترسیم شد و درنهایت با استفاده از تابع Weighted Sum، نقشه‌ها Overlay شدند. نتایج نشان می‌دهد که (35) عامل در ابعاد 12 گانه مورفولوژی مانع توسعه حمل‌ونقل عمومی اهواز شده است که از این میان توسعه برون‌زا با وزن 0.0392 پراکندگی شهری با وزن 0.0322 و ساختمان‌های اداری شرکت نفت با وزن 0.02089 به ترتیب بیشترین مانع مورفولوژی توسعه حمل‌ونقل عمومی اهواز هستند همچنین این پژوهش اثبات کرد که اثرگذاری این موانع در چهار شیوه حمل‌ونقل عمومی فعلی اهواز باهم متفاوت هستند؛ و درنهایت این‌که پهنه‌بندی این موانع نشان می‌دهد بیشترین پهنه شهر ازنظر موانع مورفولوژی در طیف متوسط است اما پهنه جنوبی شهر از شمال غربی نامطلوب‌تر است اما در مرکز کمی مطلوب است و منطقه 6 و 7 به ترتیب نامطلوب‌ترین و مطلوب‌ترین مناطق هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing Urban Morphological barriers Affecting Underdevelopment of public transport in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • majid goodarzi 1
  • Mphammad ali firoozi 2
  • omid saeidi 3
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,Iran
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz Ahvaz,Iran
3 Masters student of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,Iran
چکیده [English]

The present study aims to investigate and analyze the barriers to urban morphology affecting the underdevelopment of public transport in Ahvaz. This research employs an applied-theoretical and descriptive-analytical method and survey research technique. The required data was collected through documentary, library, survey, and interviewing with citizens and experts. The ARAS decision-making method was used to rank morphological barriers in each mode of transport. Moreover, ARG GIS10.3 software was employed for zoning these barriers. Ahvaz after interpolating barriers of each dimension using the Reclassify tool which is a subset of Spatial Analyst Tools in Arc Toolbox, the maps were drawn in different zones in five spectra and finally overlayed using the weighted sum model (WSM). The results show that 35 factors in 12 morphological dimensions are considered as barriers to public transport development in Ahvaz. Exogenous development with a weight as 0.0392, urban distribution with a weight as 0.0322, and administrative buildings with a weight as 0.02089 engender the most barriers to the morphology of public transport development in Ahvaz respectively. The research also proved that the effect of these barriers are different in the four current public transport modes of Ahvaz. Finally, the zoning of these barriers illustrates that most of Ahvaz’ area is morphologically moderate, but the southern area is less desirable than the northwest one, but slightly desirable in the center. Districts 6 and 7 are the least desirable and most desirable areas, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban morphology
  • Public Transport
  • Ahvaz

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1398
  • تاریخ دریافت: 15 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 29 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 06 آبان 1398