تحلیل نگرش و رفتار زیست محیط گرایانه جوامع عشایری بعد از اجرای طرح مدیریت مشارکتی جنگل و مرتع ( مطالعه موردی: بخش بازفت استان چهار محال و بختیاری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22108/gep.2019.118113.1174

چکیده

چکیده
اپژوهش حاضر نیز به دنبال بررسی و تحلیل نگرش و رفتار محیط گرایانه جوامع عشایری بخش بازفت بعد از اجرای طرح مدیریت مشارکتی جنگل و مرتع (جایکا) می باشد. مقاله حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی-تحلیلی مبتنی بر پیمایش می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات از دو روش اسنادی و میدانی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه عشایر ساکن در 5 روستایی بود که طرح جایکا در آنها اجرا شد و بر اساس سرشماری سال 1395 تعداد کل عشایر برابر با 2236 نفر و 442 خانوار بود که با استفاده از فرمول کوکران 206 خانوار بعنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون خی دو، تی تک متغیره و تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج آزمون خی دو برای نگرش محیط گرایانه عشایر نشان داد طرح جایکا تاثیر بالا و معناداری بر تغییر نگرش جامعه عشایری روستاهای درگیر در این طرح داشته است و با توجه به نتایج حاصل شده از آزمون تی نیز می توان گفت که نگرش خودخواهانه عشایر ساکن در روستاهای مورد مطالعه بیشتر از دو نوع نگرش نوع دوستانه و زیست کره بوده است. افزون بر این نتایج حاصله از آزمون تحلیل عاملی نشان داد مهم ترین عامل در رفتار زیست گرایانه، مسئولیت پذیری اجتماعی در برابر محیط زیست می باشد که با مقدار ویژه 13.60 در مجموع واریانس 36.75 در کل واریانس ها را به دست آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of attitudes and behavior of nomadic societies after implementation of participatory management plan for forest and rangeland (Case study: Nomads in the Bazoft Section of Chahar Mahal and Bakhtiari province)

نویسندگان [English]

  • d mahdavi 1
  • Hamdoallah Sojasi 2
  • Hamideh Mahmmodi 3
2 Geography Department of Ferdowsi University of Mashhad
3 Ph.D. student of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to analyze the attitude and environmental behavior of nomadic societies in the Bazoft Section of Koohrang district, in Chaharmahal and Bakhtiari province, after the implementation of participatory management plan for forest and rangeland (JAICA).
The present paper is an applied research method, and is based on scanning in terms of the nature and method of the descriptive-analytic research component. Data collection was done by documentary and field method and a questionnaire was used. The statistical population of this study was all nomads living in 5 villages, where the JICA scheme was implemented, and according to the census of 2016, their total was 2236 and 442 households, using the Cochran formula for 206 households, as the sample was selected. To analyze the data, the Chi-square test, single-variable t-test, and factor analysis have been used.
The results of the Chi-square test for the nomadic environmental attitude showed that JAICA plan had a significant and significant impact on the change of nomadic society's attitudes in the villages involved in this project, and according to the results obtained, the T-test can also be He said that the selfish attitude of nomads living in the studied villages was more than two types of friendly attitude and biosphere. In addition, the results of factor analysis showed that of the most important factor in behavioral behavior, social responsibility, Against the environment, with a special amount of 13.60 in total, the variance of 36.75 in total variances has been obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental attitudes and behaviors
  • Nomadic Society
  • Participatory Management Plan for Forests and Rangelands (JAICA)
  • Bazoft Section

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398
  • تاریخ دریافت: 22 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 آبان 1398