جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (GEP) - نمایه نویسندگان