دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، بهار 1388 
2. چالش های صنعت حمل و نقل هوایی ایران (مطالعه موردی ترافیک هوایی اصفهان)

صفحه 23-42

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ جمال محمدی؛ محسن سقایی