دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، تابستان 1388 
6. بررسی رابطه رشد افقی سریع شهر یزد و تحرکات جمعیتی در این شهر

صفحه 105-124

ملکه عزیز پور؛ کریم حسین زاده دلیر؛ نجما اسماعیل پور