دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، پاییز 1390 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی منابع ماسه‌های بادی ارگ نوق با استفاده از تحلیل باد و مورفومتری ذرات ماسه

صفحه 1-16

مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ ناصر مشهدی؛ مهدی تقی‌زاده؛ سمیه ذهاب ناظوری


3. تحلیلی بر جاذبه‌ها و تسهیلات گردشگری منطقه اورامانات

صفحه 35-52

اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ ادریس باباخانزاده