دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، بهار 1394 
4. برهان خلف: مکان گزینی سدهای زیرزمینی

صفحه 53-66

زهرا ناظری تهرودی؛ علی اکبر جمالی؛ محمدرضا نوجوان بشنیغان