دوره و شماره: دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 60، زمستان 1394 (60) 
1. تحلیل مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محله عامری شهر اهواز

صفحه 1-20

مسعود صفایی پور؛ هادی علیزاده؛ صفیه دامن باغ


12. طبقه‌بندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندان‌های فراگیر ایران

صفحه 219-246

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی