دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 63، پاییز 1395، صفحه 1-190 

مقاله پژوهشی

2. شبیه‌سازی رواناب ذوب برف در حوضه شهرچای با استفاده از مدل SRM

صفحه 1-14

10.22108/gep.2017.98100

سعید جهانبخش اصل؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدحسین عالی نژاد؛ خلیل ولیزاده کامران؛ مرتضی پرهیزکار


7. ارزیابی زیست محیطی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های اطراف کارخانۀ سیمان بهبهان

صفحه 87-106

10.22108/gep.2017.97971

حمیدرضا پورخباز؛ سعیده جوانمردی؛ حسین یوسف نیا؛ مسعود اسلامی؛ سرور مکرونی؛ حسین اقدر