اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم اندازهای فصلنامه جغرافیا و برنامه­ ریزی محیطی

بنیادی­ ترین دکترینی که مجلهجغرافیا و برنامه­ ریزی محیطی را دنبال می­ کند، ایجاد فرصت

برای ارائه و بیان نظریات ، تحقیقات و تحلیل های پژوهشگرانی است که در حوزه علوم فضای

جغرافیایی و ارتباط با رفتارهای انسانی فعالیت می­کنند. لذا کلیه تحقیقاتی که در قلمرو علوم زمین

و ارتباط آن با علوم انسانی و مسائل اجتماعی و نظریه پردازی است مورد توجه این مجله قرار خواهد

گرفت.