جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (GEP) - اهداف و چشم انداز