جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (GEP) - پرسش‌های متداول