جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (GEP) - واژه نامه اختصاصی