جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (GEP) - فرایند پذیرش مقالات