جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (GEP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله