عوامل مؤثر در سیلاب حوضه‌ آبخیز اصفهان – سیرجان به روش تحلیل عاملی
1. عوامل مؤثر در سیلاب حوضه‌ آبخیز اصفهان – سیرجان به روش تحلیل عاملی

علی نجفی؛ مسعود نصری؛ مسعود نصری

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 101-118

چکیده
    چکیده   کنترل و کاهش تأثیرات مخرب سیل، با تکیه بر شناسایی عوامل دخیل در بروز و تشدید آن، با هدف تخفیف شدت و بزرگی دبی‌های سیلابی از اصول مهم مدیریت منابع آب و خاک است. بر این اساس، شناسایی و تعیین مهمترین ...  بیشتر