نویسنده = مسعود تقوایی
تحلیلی بر نظام سکونتگاه‌های شهری کلان منطقه مرکزی در سال‌های 90-1335

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 99-114

الهه جعفری؛ حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ حمیدرضا وارثی


ارزیابی و مقایسه‌ی توسعه‌ی نواحی ایران

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 83-100

رعنا شیخ بیگلو؛ مسعود تقوایی


تحلیلی بر وضعیت زیرساخت‌های گردشگری در شهر اصفهان(با تأکید بر هتل-ها)

دوره 22، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 91-112

احمد شاهیوندی؛ حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ حمیدرضا وارثی


تحلیل نابرابری‌های درون منطقه‌ای توسعه در استان مازندران

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 13-28

فرهنگ مظفر؛ یداله آقایی؛ مسعود تقوایی؛ رعنا شیخ بیگلو


نقش و جایگاه برنامه‌ریزی چند بعدی در توسعه توریسم و اکوتوریسم مطالعه موردی: منطقه خرو طبس

دوره 20، شماره 3، آذر 1388، صفحه 45-62

مسعود تقوایی؛ غلامحسین احسانی؛ اعظم صفرآبادی