نویسنده = قاسم عزیزی
شناسایی اثر تغییرات دمایی فصل زمستان بر فراوانی و شدت مراکز چرخندها در مدیترانه

دوره 27، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 217-232

10.22108/gep.2016.21367

تیمور علیزاده؛ قاسم عزیزی؛ علیرضا محب الحجه؛ فرامرز خوش اخلاق


شناسایی الگوهای تابستانه و زمستانه ورود گرد و غبار به غرب ایران

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 203-220

علی اکبر شمسی پور؛ علی اکبر شمسی پور؛ قاسم عزیزی؛ مرتضی میری


طبقه‌بندی همدید الگوهای گردشی موثر بر آب و هوای ایران در تراز دریا

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 23-38

قاسم عزیزی؛ تیمور علیزاده


تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388

دوره 22، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-14

قاسم عزیزی؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی؛ موسی آقاجانی


شناخت مناطق همگن بارشی در غرب ایران

دوره 20، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 65-86

طیب رضیئی؛ قاسم عزیزی