مدل سازی بارش- رواناب حوضه آبریز کشکان براساس مدلهای آماری
1. مدل سازی بارش- رواناب حوضه آبریز کشکان براساس مدلهای آماری

مهدی مهدی نسب؛ تقی طاوسی؛ تقی طاوسی؛ حسین نگارش

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 67-84

چکیده
  رواناب سطحی به آن قسمت از بارش گفته می شود که در امتداد سطح شیب زمین جاری و به صورت جریان سطحی یا زیر سطحی از حوضه خارج می‌گردد. مدل هیدرولوژیکی ساختاری است که بتواند با توجه به ویژگی‌های حوضه و عامل های ...  بیشتر
منشاء یابی نهشته های بادی شرق زابل از طریق مورفوسکپی
2. منشاء یابی نهشته های بادی شرق زابل از طریق مورفوسکپی

لیلا لطفی؛ حسین نگارش؛ حسین نگارش

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 1-22

چکیده
  چکیده   دشت سیستان بدلیل وجود رسوبات آبرفتی و رودخانه ای ریز دانه، فرسایش پذیری زیادی داشته که با توجه به وزش بادهای120 روزه و خشک بودن منطقه این ذرات ریز به راحتی جا بجا شده و باعث به وجود آمدن تپه های ماسه ...  بیشتر