پهنه‌بندی توسعة کارست سطحی با استفاده از مدل آنتروپی مطالعة موردی: تودة کوهستانی پرآو ـ بیستون
1. پهنه‌بندی توسعة کارست سطحی با استفاده از مدل آنتروپی مطالعة موردی: تودة کوهستانی پرآو ـ بیستون

مژگان انتظاری؛ یوسف آقایی پور

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 129-140

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.98231.0

چکیده
  توده‌های کارستی از اهمیت زیادی در تأمین آب سکونتگاه‌ها و زمین‌های کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک برخوردارند. بخش عمدة ارتفاعات استان کرمانشاه از سازندهای کربناتی تشکیل شده است که تودة کوهستانی پرآو ...  بیشتر
اقلیم اختری (ایده‌ای درحوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)
2. اقلیم اختری (ایده‌ای درحوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)

مژگان انتظاری؛ مژگان انتظاری

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 1-10

چکیده
  نظریه پردازی در ژئومورفولوژی مبحثی بنیادین است والبته نقش فرایندهای زمین ریخت شناسی در ایجاد زمین سیماها را نباید سازوکاری تک انگاشتی تلقی کرد. اگرچه کار‌های با ارزشی دراین حوزه انجام گرفته ولی در ادبیات ...  بیشتر
بررسی وارزیابی روش‌های آماری دومتغیره در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: بخشی از کارون جنوبی)
3. بررسی وارزیابی روش‌های آماری دومتغیره در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: بخشی از کارون جنوبی)

مژگان انتظاری؛ مژگان انتظاری؛ زهرا ایزدی

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 205-226

چکیده
  دراین تحقیق سعی شده است، حوضه رودخانه ماربر، در جنوب شهرستان سمیرم، به وسعت 1438 کیلومتر مربع، به دلیل ناپایداری شدید دامنه‌ها و رخداد پدیده زمین لغزش، با استفاده از روش‌های آماری دو متغیره پهنه بندی ...  بیشتر