نویسنده = سید حجت موسوی
الگوسازی تخمین فرسایش کاوشی باد از سطح سنگ‌فرش بیابان (مطالعة موردی: دشت ریگی بردسیر)

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 21-38

10.22108/gep.2017.97692.0

سید حجت موسوی؛ اسماعیل پاریزی؛ عبدالمجید احمدی


پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل AHP و تکنیک GIS در شهرستان خرم‌آباد

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 43-60

رامین حاتمی فرد؛ سیدحجت موسوی؛ مسعود علیمرادی


تحلیل همدید طوفان های گرد و غبار ایلام (1987 - 2005)

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 15-34

جواد خوشحال دستجردی؛ سید حجت موسوی؛ عبدالرضا کاشکی


تأثیر مؤلفه‌های مورفومتری برخان بر میزان جابه‌جایی آن (مطالعه موردی: ریگ چاه جام)

دوره 21، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 101-118

سیدحجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ عباسعلی ولی؛ مسعود معیری