تحلیل رگبارهای ساعتی به‌منظور استخراج هیتوگراف طرح به روش هاف مطالعة موردی: استان خوزستان
1. تحلیل رگبارهای ساعتی به‌منظور استخراج هیتوگراف طرح به روش هاف مطالعة موردی: استان خوزستان

عصمت السادات علوی؛ یعقوب دین پژوه؛ اسماعیل اسدی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 41-58

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.116484.1141

چکیده
  نخستین گام در مدیریت علمی منابع آب، شناخت دقیق جنبه‌های مختلف بارش است. یکی از جنبه‌های اصلی مطالعات مربوط به بارندگی، تهیة منحنی هاف در هر منطقه، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. این کار به تصمیم‌گیرندگان ...  بیشتر
مقایسه روشهای برآورد پارامترهای توزیع ویبول جهت تولید انرژی باد در استان آذربایجان شرقی
2. مقایسه روشهای برآورد پارامترهای توزیع ویبول جهت تولید انرژی باد در استان آذربایجان شرقی

مرضیه اسمعیل پور؛ مجید رضایی بنفشه؛ یعقوب دین پژوه؛ سعید جهانبخش

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 61-80

چکیده
  در این مطالعه پنج روش تخمین پارامترهای توزیع ویبول در مورد داده های باد ارزیابی شده است. بهترین روش با استفاده از آزمون کی دو معرفی شد. برای این منظور تعداد 6 ایستگاه سینوپتیک در استان آذربایجان شرقی با ...  بیشتر