بررسی همدید کنش‌های چرخندی و همبستگی آنها با بارش کشور در سال 1372
1. بررسی همدید کنش‌های چرخندی و همبستگی آنها با بارش کشور در سال 1372

سعید موحدی؛ محمد براتی

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 21-40

چکیده
  در این مطالعه به بررسی همدید و سه‌بعدی مراکز چرخندزایی و همبستگی آنها با بارش کشور به شیوه مقایسه­ای در ترازهای مختلف جو در سال 1372 پرداخته شده است. بررسی چرخندها در مقیاس­های مختلف و به شیوه­های ...  بیشتر