احتمال تواتر و تداوم یخبندان‌های زودرس و دیررس در شهر زنجان
1. احتمال تواتر و تداوم یخبندان‌های زودرس و دیررس در شهر زنجان

حسین عساکره؛ حسین عساکره

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 1-17

چکیده
   چکیده   دراین پژوهش، تواتر وتداوم یخبندان‌های زودرس و دیر رس شهر زنجان براساس قوانین احتمالی، به صورت فرایندهایی تصادفی و با استفاده از تکنیک زنجیره‌های مارکوف تجزیه و تحلیل گردید. از آن جا که مضرترین ...  بیشتر