تبیین انگیزه‌های پیش روی زنان از فعالیت در بازارهای دوره‌ای محلی در استان گیلان
1. تبیین انگیزه‌های پیش روی زنان از فعالیت در بازارهای دوره‌ای محلی در استان گیلان

محمدرضا رضوانی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مجتبی قدیری معصوم؛ سید حسن مطیعی-لنگرودی؛ آئیژ عزمی

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 35-52

چکیده
    بازارهای دوره‌ای محلی، مکان فعالیت زنان شهری و روستایی است که با انگیزه‌های مختلفی در بازار فعالیت می‌کنند. این انگیزه‌ها متنوع بوده و شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود. فعالیت در بازارها ...  بیشتر
دیدگاه ساکنان روستای وکیل آباد نسبت به سودمندی گردشگری برای مردم محلی
2. دیدگاه ساکنان روستای وکیل آباد نسبت به سودمندی گردشگری برای مردم محلی

آئیژ عزمی؛ بهرام ایمانی؛ مرتضی محمدجانی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 105-116

چکیده
   تعامل های گردشگر و جامعه میزبان از جمله مسایل مهمی است که توجه به آن می تواند در رونق هر چه بیشتر گردشگری مفید باشد و این تحقیق بدین منظور انجام گرفته است . این مقاله نگرش مردم را درباره گردشگری و سودمند ...  بیشتر