ارتباط‌سنجی فعالیت لکه‌های خورشیدی و دمای حداقل استان اصفهان
1. ارتباط‌سنجی فعالیت لکه‌های خورشیدی و دمای حداقل استان اصفهان

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 35-48

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2016.21814

چکیده
  خورشید منبع بنیادی انرژی در سامانۀ اقلیمی زمین است و تغییرات آن‌ نوساناتی را در جوّ زمین ایجاد می‌کند. شرایط آب و هوایی مناطق مختلف در ارتباط با فعالیت‌های خورشیدی است و این فعالیت‌ها یکی از دلایل رخدادهایی ...  بیشتر
آشکار سازی ساختار روند میانگین دمای روزانه استان اصفهان طی نیم قرن اخیر
2. آشکار سازی ساختار روند میانگین دمای روزانه استان اصفهان طی نیم قرن اخیر

راضیه فنایی؛ هوشمند عطایی

دوره 25، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 105-118

چکیده
  1- مقدمه تغییر اقلیم و افزایش درجه حرارت یکی از مسائل مهم زیست محیطی بشر به حساب می آید که در سال های اخیر مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است. افزایش میانگین دمای کره زمین و تغییرات آن نمایه ای از تغییرات ...  بیشتر
شناسایی زیرحوضه‌های هیدرولوژیکی همگن از نظر عوامل ژئومورفولوژیک موثر بر سیلاب با استفاده از تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی: دشت کرون)
3. شناسایی زیرحوضه‌های هیدرولوژیکی همگن از نظر عوامل ژئومورفولوژیک موثر بر سیلاب با استفاده از تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی: دشت کرون)

هوشمند عطایی؛ مهناز شیران

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 79-98

چکیده
    در حوضه های فاقد آمار تعیین زیرحوضه ها با ویژگیهای ژئومورفولوژیک مشابه و دسته بندی آنها برای اجرای هماهنگ عملیات کنترل سیلاب و نیز اولویت دادن به زیرحوضه ها با توان سیلخیزی بیشتر، به عنوان روشی برای ...  بیشتر