نویسنده = محمد حسین رضائی مقدم
بررسی تحولات مورفولوژیکی الگوی رودخانۀ آزادرود با استفاده از شاخص‌های هندسی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-16

10.22108/gep.2017.98177.0

محمد حسین رضائی مقدم؛ محمد رضا نیکجو؛ حسام ملکی


بررسی تغییرات الگوی رودخانه گاماسیاب در رابطه با تغییرات پشته ها ی ماسه ای

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 299-320

ایرج جباری؛ نوشین پیروزی نژاد؛ محمد حسین رضائی مقدم


بررسی تغییرات شکل هندسی رودخانه قزل اوزن با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک و زمین شناسی

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-14

محمدحسین رضائی مقدم؛ محمدرضا ثروتی؛ صیاد اصغری سراسکانرود