نویسنده = حسن لشکری
تحلیل دیرینه اقلیم حوضه آبریز دریاچه دشت ارژن با تاکید بر فراوانی استراکودها

دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 15-24

زهراسادات حسینی؛ ماریا امیرزاده؛ حسن لشکری


ردیابی آثار یخچال‌های طبیعی (مطالعه موردی: یخچال طبیعی حوضه تیگرانی ماهان)

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 59-78

محمدحسین رامشت؛ محمود لاجوردی؛ حسن لشکری؛ طیبه محمودی محمدآبادی


تحلیل سینوپتیکی توفان گونو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران

دوره 21، شماره 3، آذر 1389، صفحه 1-20

حسن لشکری؛ حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی