مقایسه روشهای برآورد پارامترهای توزیع ویبول جهت تولید انرژی باد در استان آذربایجان شرقی
1. مقایسه روشهای برآورد پارامترهای توزیع ویبول جهت تولید انرژی باد در استان آذربایجان شرقی

مرضیه اسمعیل پور؛ مجید رضایی بنفشه؛ یعقوب دین پژوه؛ سعید جهانبخش

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 61-80

چکیده
  در این مطالعه پنج روش تخمین پارامترهای توزیع ویبول در مورد داده های باد ارزیابی شده است. بهترین روش با استفاده از آزمون کی دو معرفی شد. برای این منظور تعداد 6 ایستگاه سینوپتیک در استان آذربایجان شرقی با ...  بیشتر
تحلیل روند بلندمدت تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه جنوبی رود ارس
2. تحلیل روند بلندمدت تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه جنوبی رود ارس

مرضیه اسمعیل پور؛ یعقوب دین‌پژوه

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 193-210

چکیده
  تبخیر- تعرق پتانسیل () یکی از مهمترین اجزاء چرخه هیدرولوژیکی برای برنامه‌ریزی سیستم‌های آبیاری، آماده سازی داده‌های ورودی برای مدل‌های هیدرولوژیکی بیلان آب و ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم ...  بیشتر