رفتارسنجی الگوی تغییرات دمای ژرفای خاک و ارائه مدل عددی برآورد آن (مطالعه موردی: تهران)
1. رفتارسنجی الگوی تغییرات دمای ژرفای خاک و ارائه مدل عددی برآورد آن (مطالعه موردی: تهران)

معصومه مقبل؛ مصطفی کریمی احمدآباد؛ علی اکبر شمسی پور

دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 17-28

چکیده
  دمای خاک در اعماق مختلف مهمترین برایند برهمکنش جو با سطح زمین است. با توجه به محدود بودن تعداد ایستگاه‌های ثبت دمای ژرفای خاک، از معادلات تجربی برای محاسبه دمای ژرفاهای مختلف خاک با توجه به ویژگی‌های ...  بیشتر
مطالعه ویژگیهای فضایی و زمانی بارش در ایران
2. مطالعه ویژگیهای فضایی و زمانی بارش در ایران

ابوالفضل نیستانی؛ محمود داودی؛ معصومه مقبل؛ فرحناز تقوی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 129-140

چکیده
  بارش تغییرپذیرترین عنصر اقلیمی است و با توجه به قرار گیری ایران در کمربند خشک جهان، بدیهی است مطالعه ویژگی های بارش و تلاش برای پیش بینی رفتار این عنصر اقلیمی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منابع آبی کشور ...  بیشتر