بررسی رابطه تراکم و پایداری اجتماعی در مناطق شهرداری تهران
1. بررسی رابطه تراکم و پایداری اجتماعی در مناطق شهرداری تهران

محمود جمعه‌پور؛ غلامرضا نجفی؛ سعید شفیعا

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 185-200

چکیده
    با توجه به انتخاب فرم شهر متراکم به عنوان پایدارترین فرم شهری و نیز موضوع جلوگیری از گسترش حومه کلان شهر تهران با عنوان ساماندهی و صیانت از محدوده و جلوگیری از هرگونه گسترش شهر ، اهمیت بررسی جنبه­های ...  بیشتر