شاخص‌های زیست اقلیمی مؤثر بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه موردی: شهر شیراز)
1. شاخص‌های زیست اقلیمی مؤثر بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه موردی: شهر شیراز)

مسعود صفایی پور؛ مهران شبانکاری؛ سید طیبه تقوی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 193-210

چکیده
  شناخت پتانسیل‌های طبیعی، به عنوان بستر فعالیت‌های انسانی پایه و اساس غالب برنامه ریزی‌های محیطی و آمایش سرزمین را تشکیل می‌دهد. در این راستا ویژگی‌های اقلیمی و عناصر غالب آن در پراکندگی فضایی و شکل‌گیری ...  بیشتر
نقش پرفشار سیبری در پراکنش دماهای کمینه روزانه ایران
2. نقش پرفشار سیبری در پراکنش دماهای کمینه روزانه ایران

امیرحسین حلبیان؛ مهران شبانکاری

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 151-166

چکیده
    در این پژوهش، تغییرات زمانی پرفشار سیبری ( SH ) در تراز Slp با استفاده از داده‌های روزانه فشار تراز دریا در ساعت GMT 12 پایگاه داده‌ ( NCEP/NCAR ) و با تفکیک مکانی 5/2×5/2 درجه قوسی در یک دوره زمانی 55 ساله شامل ...  بیشتر