نویسنده = حمید نوری
مقایسة سه روش اصلی هوش مصنوعی در برآورد دبی سیلاب رودخانة یلفان

دوره 29، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 35-50

10.22108/gep.2018.98036.0

حمید نوری؛ علیرضا ایلدرومی؛ مهدی سپهری؛ مهدی آرتیمانی


تحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت و منابع رطوبتی بارش سواحل جنوبی خزر

دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-14

مجید آزادی؛ ابوالفضل مسعودیان؛ حسنعلی غیور؛ حمید نوری


بررسی ابرهای مولد بارش‌های فوق سنگین و سنگین سواحل جنوبی خزر

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-22

حمید نوری؛ حسنعلی غیور؛ ابوالفضل مسعودیان؛ مجید آزادی


بررسی نیازهای حرارتی مراحل مختلف نمو آفتابگردان در کبوتر آباد اصفهان

دوره 20، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 1-16

جواد خوشحال؛ جواد خوشحال؛ طلعت یساری؛ حمید نوری