گاز طبیعی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ایران از منظر ژئوپلیتیک
1. گاز طبیعی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ایران از منظر ژئوپلیتیک

مهدی نیکسرشت؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ حسین خالدی؛ بهادر غلامی؛ زهرا پیشگاهی فرد

دوره 25، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 229-252

چکیده
  با افزایش مصرف گاز طبیعی و رشد تقاضا برای آن به علت سازگاری با محیط زیست و آلودگی کمتر هوا، اهمیت کشورهای دارنده آن افزون گشته است. در این بین ایران با دارا بودن نزدیک به 18 درصد از کل ذخایر گاز جهان دومین ...  بیشتر