چشم‌انداز ‌مصرف برق کشور در دورۀ 2100-2011 تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از ریزمقیاس‌‌نمایی برونداد مدل‌های گردش عمومی جوّ
1. چشم‌انداز ‌مصرف برق کشور در دورۀ 2100-2011 تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از ریزمقیاس‌‌نمایی برونداد مدل‌های گردش عمومی جوّ

ایمان باباییان؛ عاطفه عرفانی؛ علیرضا انتظاری؛ محمد باعقیده

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 131-144

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98078

چکیده
  تولید و مصرف انرژی برق در کشور، یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه‌ای کشور است. مطالعات نشان می‌دهد بر اثر پدیدۀ گرمایش جهانی میانگین دمای کره زمین در دهه‌های آینده افزایش ...  بیشتر