نویسنده = غلامحسین عبدالله زاده
بررسی آگاهی از پیامدهای فرسایش خاک و راهبردهای حفاظتی در نواحی روستایی حوضۀ آبخیز چهل‌چای گلستان

دوره 29، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-20

10.22108/gep.2018.98248.0

غلامحسین عبدالله زاده؛ لیلا جهانگیر؛ محمد شریف شریف زاده


بررسی ادراک روستاییان نسبت به تغییرات اقلیمی و راهبردهای سازگاری در شهرستان زابل

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 85-106

10.22108/gep.2018.103703.1041

غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ محمد شریف شریف زاده


بررسی پیامدهای گسترش گردشگری در نواحی روستایی: مطالعه موردی روستای زیارت در استان گلستان

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 15-32

ابوالقاسم عربیون؛ ابوالقاسم شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده