شناسایی الگوهای تابستانه و زمستانه ورود گرد و غبار به غرب ایران
1. شناسایی الگوهای تابستانه و زمستانه ورود گرد و غبار به غرب ایران

علی اکبر شمسی پور؛ علی اکبر شمسی پور؛ قاسم عزیزی؛ مرتضی میری

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 203-220

چکیده
  1-مقدمه گرد و غبارها یکی از ویژگیهای سامانههای همدید جوی هستند که در بسیاری از مناطق جهان بویژه مناطق خشک و بیابانی رخداد دارد. کشور ایران و بویژه منطقه جنوب غرب ایران بطور متناوب با پدیدۀ گرد و غبار و ...  بیشتر