نویسنده = سید ابوالفضل مسعودیان
بررسی روند تغییرات نمایۀ NDVI ایران در کمربندهای ارتفاعی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 71-84

10.22108/gep.2018.98153.0

امیدرضا کفایت مطلق؛ سید ابوالفضل مسعودیان


واکاوی روند تغییرات روزهای برفپوشان در ایران بر پایۀ داده‌های دورسنجی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 49-60

10.22108/gep.2017.98045.0

محمد صادق کیخسروی کیانی؛ ابوالفضل مسعودیان


فصل‌بندی روزهای برفپوشان ایران‌زمین به کمک داده‌های دورسنجی

دوره 27، شماره 3، آذر 1395، صفحه 33-48

10.22108/gep.2017.98088

محمد صادق کیخسروی کیانی؛ ابوالفضل مسعودیان


طبقه‌بندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 219-246

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


واکاوی مگانی زمانی دما در جمهوری آذربایجان

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-16

سید ابوالفضل مسعودیان؛ مرضیه یونسی


تحلیل همدید یخبندان‌های فراگیرو بادوام ایران

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 129-140

سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند