شناسایی عوامل موثر در ایجاد فرصت‌های کارآفرینی در بخش گردشگری نواحی روستایی با استفاده از مدل معادلات ساختاری(SME)
1. شناسایی عوامل موثر در ایجاد فرصت‌های کارآفرینی در بخش گردشگری نواحی روستایی با استفاده از مدل معادلات ساختاری(SME)

حسین کوهستانی؛ میرستار صدر موسوی؛ محمدرضا نیکجو؛ حسین کریم زاده

دوره 25، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 269-290

چکیده
  یکی از شناخته شده ترین راهبردهای توسعه روستایی، گردشگری و فرصت‌های مربوط به آن در زمینه کارآفرینی است. در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن تبیین جایگاه فرصتهای کارآفرینی در مناطق روستایی، عوامل موثر در ...  بیشتر