هویت مکان و ادراک آن با رویکرد ژئوسیستمی
1. هویت مکان و ادراک آن با رویکرد ژئوسیستمی

محمد شریفی؛ محمدحسین رامشت؛ مجتبی رفیعیان؛ یوسف قویدل

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-22

چکیده
  پرسش اینکه ما کی هستیم متوقف بر پرسش ما کجا هستیم است. موقعیت و جایگاه سکونت انسانی در مکان امکانپذیر است. هر مکانی هویت وجودی قابل درکی دارد و این درک به عنوان مرجع و لنگرگاههای ثابت برای هویت‌های مختلف ...  بیشتر