نویسنده = حسین کیومرثی
شناسایی و پهنه‌بندی میزان شوری آب‌های زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: دشت نمدان شهرستان اقلید)

دوره 28، شماره 3، آذر 1396، صفحه 133-146

10.22108/gep.2017.97044.0

محمد مهدی تقی زاده؛ امیرحسین حلبیان؛ محمود عالی پور؛ حسین کیومرثی